De factuur

Geplaatst op jan 15, 2014 in Financieel nieuws

BTW-factuur tot € 100: een kassabon is voldoende

Facturen zijn ‘waardepapieren’ voor de omzetbelasting: geen correcte factuur betekent geen aftrek van voorbelasting. De factuurvereisten voor de BTW zijn per 1 januari van dit jaar sterk vereenvoudigd (zie hieronder) Bij een factuurbedrag tot € 100 (incl. BTW) is een kassabon al voldoende als factuur voor de BTW-administratie. U heeft dan geen officiële factuur meer te vragen om de BTW-aftrek veilig te stellen. Op de kassabon moet wel staan wat u heeft gekocht, bij welke leverancier, de datum en het te betalen BTW-bedrag. 

De factuur

De factuur is van groot belang bij de heffing van omzetbelasting. De factuur bevat de informatie die nodig is om de plaats van de prestatie en het BTW-tarief te bepalen. Voor de ondernemer is een correcte factuur het instrument om een aftrek van voorbelasting te verkrijgen. Een ondernemer moet onder de oude en nieuwe regels altijd een factuur uitreiken als hij goederen levert aan of diensten verricht voor een andere ondernemer of voor een rechtspersoon, niet zijnde een ondernemer. Een factuur is ook altijd verplicht bij afstandverkopen en intracommunautaire leveringen van goederen. Facturen moeten volledig zijn. Op de factuur moeten altijd minimaal de volgende basisgegevens worden vermeld:

  • naam en adresgegevens
  • BTW-nummer,
  • het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel,
  • een uniek volgnummer,
  • de datum,
  • naam en adres van de afnemer,
  • de datum of het tijdvak waarin de goederen zijn geleverd of de dienst is verricht,
  • het aantal geleverde goederen c.q. een omschrijving van de dienst,
  • het BTW-tarief en het BTW-bedrag in euro’s dat in rekening wordt gebracht.
  • het BTW-nummer van de afnemer hoeft niet te worden vermeld, behoudens bij een levering aan het buitenland.

Per 2013 wordt het toegestaan om in bepaalde situaties een vereenvoudigde factuur uit te reiken. Dat mag als het factuurbedrag (inclusief BTW) niet hoger is dan honderd euro. Op deze facturen zijn veel minder vermeldingen verplicht dan op de hiervoor genoemde volledige factuur. Op de vereenvoudigde factuur moeten minimaal vermeld worden de factuurdatum, de NAW-gegevens van de leverancier, de aard van de geleverde goederen of de verrichte diensten en het te betalen BTW-bedrag of de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend. Een vereenvoudigde factuur is niet toegestaan bij grensoverschrijdende afstandverkopen en bij intracommunautaire leveringen tegen het nultarief. Een volledige factuur blijft dan verplicht, om de fiscale autoriteiten van de betreffende lidstaten in staat te stellen om een efficiënte controle uit te oefenen. De verplichting om een factuur uit te reiken bij een vooruitbetaling voor een intracommunautaire levering komt wel te vervallen. Als voor de BTW-heffing een bijzondere regeling van toepassing is, moet dat met ‘enige aanduiding’ op de factuur worden vermeld. In de nieuwe regels wordt deze verplichting aangescherpt en moet die bijzondere regeling expliciet, herkenbaar worden omschreven, in de trant van ‘heffing verlegd’, ‘bijzondere regeling – gebruikte goederen’ of ‘bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’.

Zijn de goederen of diensten die de ondernemer levert, niet bestemd voor (andere) ondernemers, maar voor particulieren, dan is het belang van de factuur voor de BTW-heffing minder groot. Een afgifte van een factuur is dan ook niet verplicht. De wet kent op deze regel wel enkele uitzonderingen; een groothandelsbedrijf moet bijvoorbeeld wel facturen aan particulieren uitreiken.